RAPORTO

veprime ilegale

Aktet nënligjore

Të gjitha aktet nënligjore: Udhëzimet Administrative, Rregulloret, Vendimet:

 • UDHËZIMIN ADMINISTRATIV MMPH- Nr. 11/2017 PËR TARIFAT E PRODUKTEVE DHE TË SHËRBIMEVE TË AGJENCISË KADASTRALE TË KOSOVËS Shkarko
 • UDHËZIMIN ADMINISTRATIV MMPH- Nr. 10/2017 PËR LICENCIM TË HARTUESVE TË RAPORTEVE PËR VLERËSIMIN E NDIKIMIT NË MJEDIS Shkarko
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - NR. 09/2017 PËR PROJEKTIMIN, NDËRTIMIN DHE SHFRYTËZIMIN E DIGAVE Shkarko
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - NR. 08/2017 PËR NORMAT TEKNIKE TË PLANIFIKIMIT HAPËSINOR Shkarko
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH- NR. 07/2017 PËR LEJE MJEDISORE Shkarko
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH NR.06/2017PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE PËR PËRGATITJEN DHE SHQYRTIMIN E KËRKESAVE PËR KUSHTE NDËRTIMORE, LEJE NDËRTIMORE DHE LEJE RRËNIMI PËR KATEGORINË E I-rë DHE TË II-të TË NDËRTIMEVE Shkarko
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH NR.05/2017 PËR MBIKËQYRJE INSPEKTUESE DHE PROCEDURËN PËR LËSHIMIN E CERTIFIKATËS SË PËRDORIMIT Shkarko
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH NR 04/2017 PËR KATEGORIZIMIN E NDËRTIMEVE Shkarko
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH Nr. 03/2017 MBI FUSHËVEPRIMIN DHE PËRGJEGJËSIT E INSTITUTIT PËR PLANIFIKIM HAPËSINOR Shkarko
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - Nr. 02/2017 PËR LISTËN E KATEGORIVE TË MBETURINAVE TË RREZIKSHME SIPAS ORIGJINËS Shkarko
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH Nr. 01/2017 PËR DHËNIEN E LEJES MJEDISORE KOMUNALE Shkarko
 • Udhëzim administrativ MMPH - Nr. 11/2016 për përcaktimin, mënyrën dhe procedurat për mbrojtjen e zonave erozive Shkarko
 • Udhëzim administrativ MMPH - Nr. 10/2016 për mbi elementet dhe kërkesat themelore për hartimin, zbatimin dhe monitorimin e hartës zonale të Kosovës Shkarko
 • Udhëzim administrativ MMPH - Nr. 09/2016 për strukturën organizative dhe detyrat shtesë të autoritetit të rajonit të pellgjeve lumore Shkarko
 • Udhëzim administrativ MMPH - Nr. 08/2016 për qarkullimin e kimikateve të rrezikshme, kushtet e magazinimit dhe procedurat për marrjen e lejes dhe licenses Shkarko