RAPORTO

veprime ilegale

Aktet nënligjore

Të gjitha aktet nënligjore: Udhëzimet Administrative, Rregulloret, Vendimet:

  • Udhëzimi Administrativ Nr.08/2009 mbi vlerat e lejuara të emisioneve të zhurmës nga burimet e ndotjes Shkarko
  • UDHËZIMI ADMINISTRATIV PËR NIVELET MAKSIMALE TË LEJUARA TË SHKARKIMIT DHE SHPËRNDARJES TË NDOTËSVE NË TOKË me Vendim të Qeveris të Republikës se Kosovës Nr.04/50 datë 16.01.2009 Shkarko