RAPORTO

veprime ilegale

Aktet nënligjore

Të gjitha aktet nënligjore: Udhëzimet Administrative, Rregulloret, Vendimet:

  • 26 Shkurt  

    UDHËZUES PËR HARTIM DHE MIRATIM TË HARTËS ZONALE TË KOMUNËS

    Lexo më shumë

    • Udhëzimi Administrativ Nr.08/2009 mbi vlerat e lejuara të emisioneve të zhurmës nga burimet e ndotjes Shkarko
    • UDHËZIMI ADMINISTRATIV PËR NIVELET MAKSIMALE TË LEJUARA TË SHKARKIMIT DHE SHPËRNDARJES TË NDOTËSVE NË TOKË - Vendim Nr.04/50 Shkarko