RAPORTO

veprime ilegale

Aktet nënligjore

Të gjitha aktet nënligjore: Udhëzimet Administrative, Rregulloret, Vendimet:

 • Udhëyim administrativ 24/2013 për procedurat e krijimit dhe administrimit tëregjistrit komunal të adresava dhe regjistrit shtetëror të adresave Shkarko
 • Udhëzim administrativ 25/2013 për tarifat e produkteve dhe të shërbimeve të agjencisë kadastrele të Kosovës Shkarko
 • Udhëzimi Administrativ Nr. 23/2013 për mënyrën dhe kushtet e kryerjes së punëve të rojtarëve të natyrës Shkarko
 • Udhëzimi Administrativ Nr. 22/2013 për menaxhimine mbeturinave medicinale humane dhe veterinare Shkarko
 • Rregullore MMPH Nr.21/2013 për rendin e mbrendshëm të parqeve kombëtare Shkarko
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 20/2013 PËR MËNYRËN, PROCEDURËN DHE SHUMËN E GJOBAVE NDAJ PJESËMARRËSVE NË NDËRTIM Shkarko
 • Udhëzimi Administrativ Nr. 19/2013 për vlerësimin e pranueshmërisë së planit,programit ose ndërhyrjes në rrjetën ekologjike Shkarko
 • Udhëzimi Administrativ Nr. 17/2013 për kadastrin e shkarkimeve të ndotësve në mjedis Shkarko
 • Udhëzimi Administrativ Nr. 16/2013 për vlerat kufitare të përqëndrimeve për komponetntet e rrezikshme në mbeturina Shkarko
 • Udhëzimi Administrativ Nr. 14/2013 për mënyrën e hartimit dhe zbatimit të studimit për vlerësimin e rrëzikut nga futja ,rifutja dhe kultivimi i llojeve të egra Shkarko
 • Udhëzimi Administrativ Nr. 13/2013 për katalogun shtetëror të mbeturinave Shkarko
 • Udhezim Administrativ 13-2013 Per Katalogun Shteteror te Mbeturinave 25.06.2013 Shkarko
 • Udhëzimi Administrativ Nr. 11/2013 për përcaktimin e kërkesave teknike dhe kërkesave tjera për qeset e plastikës Shkarko
 • Udhëzimi Administrativ 06/2013 për llojin,dukjen,procedurën dhe mirënjohjeve dhe shpërblimeve për të arriturat në lëmin e mbrojtjes së natyrës Shkarko
 • Udhëzimi Administrativ 07/2013 për shenjën mbrojtjes së natyrës Shkarko