RAPORTO

veprime ilegale

Aktet nënligjore

Të gjitha aktet nënligjore: Udhëzimet Administrative, Rregulloret, Vendimet:

  • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH NR 09/2014 LICENCA PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE Shkarko
  • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH NR 09/2014 LICENCA PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE Shkarko
  • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - NR.12/2014 PËR THEMELIMIN, ZGJEDHJEN, PËRGJEGJËSITË DHE FUNKSIONIMIN E KËSHILLIT PËR TRASHËGIMINË KULTURORE TË PRIZRENIT DHE TË ZYRËS SË QENDRËS HISTORIKE TË PRIZRENIT Shkarko
  • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - NR.11/2014 PËR THEMELIMIN, ZGJEDHJEN, PËRGJEGJËSITË DHE FUNKSIONIMIN E KËSHILLIT PËR FSHATIN HOÇË E MADHE Shkarko
  • UDHЁZIM ADMINISTRATIV Nr. 05/2014 PER PERGJEGJESIT E AUTORITETEVE TE PLANIFIKIMIT HAPESINOR SI DHE PARIMET DHE PROCEDURAT PER PJESEMARRJEN E PUBLIKUT NE PLANIFIKIM HAPESINOR Shkarko