RAPORTO

veprime ilegale

Aktet nënligjore

Të gjitha aktet nënligjore: Udhëzimet Administrative, Rregulloret, Vendimet:

  • 26 Shkurt  

    UDHËZUES PËR HARTIM DHE MIRATIM TË HARTËS ZONALE TË KOMUNËS

    Lexo më shumë

    • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH Nr. 01/2018 PER ELEMENTET DHE KERKESAT THEMELORE PER HARTIMIN,ZBATIMIN DHE MONITORIMINE PLANEVE RREGULLUESE TE HOLLESISHME Shkarko