RAPORTO

veprime ilegale

Aktet nënligjore

Të gjitha aktet nënligjore: Udhëzimet Administrative, Rregulloret, Vendimet:

  • Udhëzim Adminisrativ për kushtet e lejes për llojet specifike të operimeve dhe impianteve Shkarko
  • Udhëzimi Administrativ për administrimin e mbeturinave biodegraduese Shkarko
  • Udhezim Administrativ për kriteret për përcaktimin e pikave monitoruese për cilësinë e ajrit,numrin dhe shpeshtinë e matjeve,klasifikiminin e ndotësve të cilët monitorohen,metodologjinë e punës,f Shkarko
  • Udhëzimi Administrativ Nr.04/2009 për ndëshkimet me gjoba mandatore Shkarko
  • Udhezim Administrativ Nr.06/2009 për administrimin e gomave mbeturinë Shkarko
  • Udhezim Administrativ Nr.07/2009 për administrimin e mbeturinave që përmbajnë azbest Shkarko
  • Udhëzim Administrativ Nr.02/2009 për administrimin e automjeteve të hedhura dhe mbeturinat e tyre Shkarko
  • Udhëzimi Administrativ Nr.12/2008 për administrimin e bifenileve dhe trefenileve të polikloruara Shkarko
  • Udhëzim Adminisrativ për kompentencat e zontëruesit dhe operatorit për trajtimin e mbeturnave Shkarko
  • Udhëzimi Administrativ Nr.04/2006 për formën dhe mënyrën e mbajtjes së regjistrit qendror të zonave të mbrojtura të natyrës Shkarko
  • Udhëzimi Administrativ Për dhënien e lejes ekologjike Shkarko
  • Udhëzim Adminisrativ Nr.10/2007 për administrimin e deponive të mbeturinave Shkarko
  • Projektudhëzimi administrativ Nr.01/2009 mbi kushtet për zgjedhjen e lokacionit dhe ndërtimin e deponisë së mbeturinave Shkarko
  • Udhëzimi Administrativ Nr.05/2008 Për administrimin me mbeturinat medicinale Shkarko
  • Udhëzimi Administrativ Nr.12/2008 Per Asgjesimin e mbeturinave te produkteve medicinale Shkarko