RAPORTO

veprime ilegale

Aktet nënligjore

Të gjitha aktet nënligjore: Udhëzimet Administrative, Rregulloret, Vendimet:

 • Udhezim Administrativ Nr.06/2009 për administrimin e gomave mbeturinë Shkarko
 • Udhezim Administrativ Nr.07/2009 për administrimin e mbeturinave që përmbajnë azbest Shkarko
 • Udhëzim Administrativ Nr.02/2009 për administrimin e automjeteve të hedhura dhe mbeturinat e tyre Shkarko
 • Udhëzimi Administrativ Nr.12/2008 për administrimin e bifenileve dhe trefenileve të polikloruara Shkarko
 • Udhëzim Adminisrativ për kompentencat e zontëruesit dhe operatorit për trajtimin e mbeturnave Shkarko
 • Udhëzimi Administrativ Nr.04/2006 për formën dhe mënyrën e mbajtjes së regjistrit qendror të zonave të mbrojtura të natyrës Shkarko
 • Udhëzimi Administrativ Për dhënien e lejes ekologjike Shkarko
 • Udhëzim Adminisrativ Nr.10/2007 për administrimin e deponive të mbeturinave Shkarko
 • Projektudhëzimi administrativ Nr.01/2009 mbi kushtet për zgjedhjen e lokacionit dhe ndërtimin e deponisë së mbeturinave Shkarko
 • Udhëzimi Administrativ Nr.05/2008 Për administrimin me mbeturinat medicinale Shkarko
 • Udhëzimi Administrativ Nr.12/2008 Per Asgjesimin e mbeturinave te produkteve medicinale Shkarko
 • Udhëzimi Administrativ Nr. /2007 Mbi rregulllat dhe nrmat e shkarkimeve ne ajer nga burimet e palevizeshme te ndotjes Shkarko
 • Udhëzim Administrativ per nivelin maksimal të lejuar të shkarkimit dhe te shpërndarjes të ndotësve në tokë Shkarko
 • Udhëzimi Administrativ Nr.04/2009 për kontrollin e emisioneve të bashkëdyzimeve organike të avullueshme gjatë deponimit,mbushjes dhe transportimit të karburanteve Shkarko
 • Udhëzim Administrativ Nr.12/2011,për llojet e tipave te vendbanimeve natyrore,hartat e vendbanimeve natyrore,tipat e vendbanimeve natyrore të rralla dhe të kërcënuara si dhe masat për mbrojtjen dhe ruajtjen e tipave t Shkarko