RAPORTO

veprime ilegale

Aktet nënligjore

Të gjitha aktet nënligjore: Udhëzimet Administrative, Rregulloret, Vendimet:

  • Udhëzimi Administrativ Nr.14/2010 për caktimin e objekteve me rëndësi për vendin të silat ministria e mjedisit dhe planifikimit hapësinaor lëshon lejen urbanistike Shkarko
  • Udhëzim Adminisrativ Nr.11/2010 për procedurën,mënyrën dhe kushtet per ndarjen e mirënjohjeve dhe shpërblimeve Shkarko
  • Udhezim Administrativ Nr.10/2010 për listën teknike të sigurisë për kikikate dhe mënyrën e ploësimit të saj Shkarko
  • Udhëzimi Administrativ Nr.08/2009 mbi vlerat e lejuara të emisioneve të zhurmës nga burimet e ndotjes Shkarko
  • Udhëzim Administrativ Nr.06/2008 per administrimin e mbeturinave te rrezikshme Shkarko
  • Për kompetencat e zotëruesit dhe operatorit për trajnimin e mbeturinave Shkarko