RAPORTO

veprime ilegale

Aktet nënligjore

Të gjitha aktet nënligjore: Udhëzimet Administrative, Rregulloret, Vendimet:

  • Udhëzimi Administrativ Nr. /2007 Mbi rregulllat dhe nrmat e shkarkimeve ne ajer nga burimet e palevizeshme te ndotjes Shkarko
  • Udhëzim Administrativ per nivelin maksimal të lejuar të shkarkimit dhe te shpërndarjes të ndotësve në tokë Shkarko
  • Udhëzimi Administrativ Nr.04/2009 për kontrollin e emisioneve të bashkëdyzimeve organike të avullueshme gjatë deponimit,mbushjes dhe transportimit të karburanteve Shkarko
  • Udhëzim Administrativ Nr.12/2011,për llojet e tipave te vendbanimeve natyrore,hartat e vendbanimeve natyrore,tipat e vendbanimeve natyrore të rralla dhe të kërcënuara si dhe masat për mbrojtjen dhe ruajtjen e tipave t Shkarko
  • Udhëzimi Administrativ Nr.14/2010 për caktimin e objekteve me rëndësi për vendin të silat ministria e mjedisit dhe planifikimit hapësinaor lëshon lejen urbanistike Shkarko
  • Udhëzim Adminisrativ Nr.11/2010 për procedurën,mënyrën dhe kushtet per ndarjen e mirënjohjeve dhe shpërblimeve Shkarko
  • Udhezim Administrativ Nr.10/2010 për listën teknike të sigurisë për kikikate dhe mënyrën e ploësimit të saj Shkarko
  • Udhëzimi Administrativ Nr.08/2009 mbi vlerat e lejuara të emisioneve të zhurmës nga burimet e ndotjes Shkarko
  • UDHËZIMI ADMINISTRATIV PËR NIVELET MAKSIMALE TË LEJUARA TË SHKARKIMIT DHE SHPËRNDARJES TË NDOTËSVE NË TOKË - Vendim Nr.04/50 Shkarko
  • Udhëzim Administrativ Nr.06/2008 per administrimin e mbeturinave te rrezikshme Shkarko
  • Për kompetencat e zotëruesit dhe operatorit për trajnimin e mbeturinave Shkarko