RAPORTO

veprime ilegale

Aktet nënligjore

Të gjitha aktet nënligjore: Udhëzimet Administrative, Rregulloret, Vendimet:

 • Udhëzim administrativ MMPH - Nr. 07/2016 për sistemin e informimit mjedisor Shkarko
 • Udhëzim administrativ MMPH - Nr. 06/2016 për pjesët dhe kërkesat themelore për hartimin, zbatimin dhe monitorimin e planit hapësinor të Kosovës Shkarko
 • Rregullore MMPH Nr. 03/2016 për normat minimale teknike për ndërtesat e banimit në bashkëpronsi Shkarko
 • Udhëzim administrativ MMPH - Nr. 05/2016 për rregullimin e statusit të pasurisë ujore Shkarko
 • Udhëzim administrativ MMPH - Nr. 04/2016 për kriteret dhe procedurat për mbrojtjen e brigjeve të ujërrjedhave dhe akumulacioneve Shkarko
 • Rregullore për mënyrën e përcaktimit të prurjes së pranueshme ekologjike Shkarko
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - NR. 03/2016 PËR CAKTIMIN E TARIFAVE PËR CAKTIMIN E TARIFAVE PËR LËSHIMIN E PËLQIMEVE, LEJEVE, LICENSAVE, ÇERTIFIKATAVE DHE VËRTETIMEVE TË PARAPARA ME LEGJISLACIONIN PËR MBROJTJEN E NATYRËS Shkarko
 • Rregullore për ndarjen e mjeteve financiare nga kategoria ekonomike subvencione dhe transfere Shkarko
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH- Nr.02/2016 PËR KËRKESAT THEMELORE TË SHËNDETIT DHE SIGURISË PËR TRAJTIMIN E NDËRTIMEVE PA LEJE Shkarko
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH Nr. 01/2016 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV Nr. 06/2011 PËR PROVIMIN PROFESIONAL DHE LICENCIMIN E ARKITEKTEVE DHE INXHINIERËVE NË FUSHËN E NDËRTIMIT Shkarko
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - NR.24/2015 MBI ELEMENTET DHE KËRKESAT THEMELORE PËR HARTIMIN, ZBATIMIN DHE MONITORIMIN E HARTËS ZONALE TË KOMUNËS Shkarko
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH – NR.22/2015 PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE QË PËRMBAJNË AZBEST Shkarko
 • UDHËZIMIN ADMINISTRATIV MMPH –NR.21/2015 PËR FORMËN DHE PËRMBAJTJEN E PROCESVERBALIT PËR MBIKËQYRJE INSPEKTIVE Shkarko
 • Udhëzim Administrativ Nr.15/2015 për menaxhimin e mbeturinave nga gypat fluoreshent që përmbajnë merkur Shkarko
 • Udhëzim Administrativ Nr.14/2015 për Ndëshkime me Gjoba Mandatore Shkarko