RAPORTO

veprime ilegale

Aktet nënligjore

Të gjitha aktet nënligjore: Udhëzimet Administrative, Rregulloret, Vendimet:

 • Udhëzim Administrativ Nr.12/2015 për përcaktimin e kriterve për zonat e mbrojtura për qëllime strategjike. Shkarko
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH-NR. 09/2015 PËR LEJEN PËR VENDOSJEN NË TREG, REGJISTRIM DHE LEJE IMPORTI TË PRODUKTEVE BIOCIDE Shkarko
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - NR.06/15PËR FORMËN DHE PËRMBAJTJEN E LEGJITIMACIONIT PЁR INSPEKTOR TЁ MJEDISIT, URBANISTIK DHE TË NDËRTIMIT Shkarko
 • UDHEZIM ADMINISTRATIV MMPH- NR.10/2015 PËR TRAJTIMIN E MBETURINAVE NGA PRODUKTET MEDICINALE Shkarko
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - Nr. 08/2015 PËR PËRCAKTIMIN E VLERËS SË TARIFËS PËR SHËRBIMET LIDHUR ME PROCESIN E VLERËSIMIT TË NDIKIMIT NË MJEDIS Shkarko
 • UDHËZIM ADMININISTRATIV MMPH - Nr. 07/2015 PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE NGA NDËRTIMI DHE DEMOLIMI I OBJEKTEVE NDËRTIMORE Shkarko
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH -NR. 25/2014 PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE NGA PAISJET ELEKTRIKE DHE ELEKTRONIKE DHE KUFIZIMIN E PERDORIMIT TE SUBSTANCAVE TE RREZIKSHME NE PISJET ELEKTRIKE DHE ELEKTRONIKE Shkarko
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH -NR. 05/2015 PËR MENAXHIMIN E BIFENILEVE DHE TREFENILEVE TË POLIKLORUARA DHE MBETURINAVE ME PCB DHE PCT Shkarko
 • RREGULLORE MMPH – NR. 02/2015 PËR DETERGJENTET Shkarko
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - Nr.04/2015 PËR PROCEDURAT E ANKESËS PËR VENDIMET MBI TRAJTIMIN E NDËRTIMEVE PA LEJE Shkarko
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH NR 09/2014 LICENCA PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE Shkarko
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH NR 09/2014 LICENCA PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE Shkarko
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - NR.12/2014 PËR THEMELIMIN, ZGJEDHJEN, PËRGJEGJËSITË DHE FUNKSIONIMIN E KËSHILLIT PËR TRASHËGIMINË KULTURORE TË PRIZRENIT DHE TË ZYRËS SË QENDRËS HISTORIKE TË PRIZRENIT Shkarko
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - NR.11/2014 PËR THEMELIMIN, ZGJEDHJEN, PËRGJEGJËSITË DHE FUNKSIONIMIN E KËSHILLIT PËR FSHATIN HOÇË E MADHE Shkarko
 • UDHЁZIM ADMINISTRATIV Nr. 05/2014 PER PERGJEGJESIT E AUTORITETEVE TE PLANIFIKIMIT HAPESINOR SI DHE PARIMET DHE PROCEDURAT PER PJESEMARRJEN E PUBLIKUT NE PLANIFIKIM HAPESINOR Shkarko