RAPORTO

veprime ilegale

Aktet nënligjore

Të gjitha aktet nënligjore: Udhëzimet Administrative, Rregulloret, Vendimet:

 • Udhëzim Administrativ Nr.13/2015 për përcaktimin e vlerës së tarifës për shërbimet lidhur me procesin e parandalimit dhe kontrollit të integruar të ndotjes Shkarko
 • Udhëzim Administrativ Nr.11/2015 mbi elementet dhe kërkesat themelore për hartimin, zbatimin dhe monitorimin e Planit Zhvillimor Komunal. Shkarko
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV -NR18/2015. PËR INFORMIM, PJESËMARRJE TË PUBLIKUT DHE PALËVE TË INTERESUARA NË PROCEDURAT E VLERËSIMIT TË NDIKIMIT NË MJEDIS Shkarko
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV -NR18/2015. PËR INFORMIM, PJESËMARRJE TË PUBLIKUT DHE PALËVE TË INTERESUARA NË PROCEDURAT E VLERËSIMIT TË NDIKIMIT NË MJEDIS Shkarko
 • Udhëzim Administrativ Nr.17/2015 për dhënien e lejes mjedisore komunale Shkarko
 • Udhëzim Administrativ Nr.16/2015 për infromimin, pjesëmarrje të publikut dhe palëve të interesuara në procedurat e vlerësimit të ndikimit në mjedis Shkarko
 • Udhëzim Administrativ Nr.12/2015 për përcaktimin e kriterve për zonat e mbrojtura për qëllime strategjike. Shkarko
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH-NR. 09/2015 PËR LEJEN PËR VENDOSJEN NË TREG, REGJISTRIM DHE LEJE IMPORTI TË PRODUKTEVE BIOCIDE Shkarko
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - NR.06/15PËR FORMËN DHE PËRMBAJTJEN E LEGJITIMACIONIT PЁR INSPEKTOR TЁ MJEDISIT, URBANISTIK DHE TË NDËRTIMIT Shkarko
 • UDHEZIM ADMINISTRATIV MMPH- NR.10/2015 PËR TRAJTIMIN E MBETURINAVE NGA PRODUKTET MEDICINALE Shkarko
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - Nr. 08/2015 PËR PËRCAKTIMIN E VLERËS SË TARIFËS PËR SHËRBIMET LIDHUR ME PROCESIN E VLERËSIMIT TË NDIKIMIT NË MJEDIS Shkarko
 • UDHËZIM ADMININISTRATIV MMPH - Nr. 07/2015 PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE NGA NDËRTIMI DHE DEMOLIMI I OBJEKTEVE NDËRTIMORE Shkarko
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH -NR. 25/2014 PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE NGA PAISJET ELEKTRIKE DHE ELEKTRONIKE DHE KUFIZIMIN E PERDORIMIT TE SUBSTANCAVE TE RREZIKSHME NE PISJET ELEKTRIKE DHE ELEKTRONIKE Shkarko
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - NR. 05/2015 PËR MENAXHIMIN E BIFENILEVE DHE PREFENILEVE TË POLIKLORUARA DHE MBETURINAVE ME PCB DHE PCT Shkarko
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH -NR. 05/2015 PËR MENAXHIMIN E BIFENILEVE DHE TREFENILEVE TË POLIKLORUARA DHE MBETURINAVE ME PCB DHE PCT Shkarko