RAPORTO

veprime ilegale

Aktet nënligjore

Të gjitha aktet nënligjore: Udhëzimet Administrative, Rregulloret, Vendimet:

  • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH- Nr.02/2016 PËR KËRKESAT THEMELORE TË SHËNDETIT DHE SIGURISË PËR TRAJTIMIN E NDËRTIMEVE PA LEJE Shkarko
  • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH Nr. 01/2016 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV Nr. 06/2011 PËR PROVIMIN PROFESIONAL DHE LICENCIMIN E ARKITEKTEVE DHE INXHINIERËVE NË FUSHËN E NDËRTIMIT Shkarko
  • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - NR.24/2015 MBI ELEMENTET DHE KËRKESAT THEMELORE PËR HARTIMIN, ZBATIMIN DHE MONITORIMIN E HARTËS ZONALE TË KOMUNËS Shkarko
  • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH – NR.22/2015 PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE QË PËRMBAJNË AZBEST Shkarko
  • UDHËZIMIN ADMINISTRATIV MMPH –NR.21/2015 PËR FORMËN DHE PËRMBAJTJEN E PROCESVERBALIT PËR MBIKËQYRJE INSPEKTIVE Shkarko
  • Udhëzim Administrativ Nr.15/2015 për menaxhimin e mbeturinave nga gypat fluoreshent që përmbajnë merkur Shkarko
  • Udhëzim Administrativ Nr.14/2015 për Ndëshkime me Gjoba Mandatore Shkarko
  • Udhëzim Administrativ Nr.13/2015 për përcaktimin e vlerës së tarifës për shërbimet lidhur me procesin e parandalimit dhe kontrollit të integruar të ndotjes Shkarko
  • Udhëzim Administrativ Nr.11/2015 mbi elementet dhe kërkesat themelore për hartimin, zbatimin dhe monitorimin e Planit Zhvillimor Komunal. Shkarko
  • UDHËZIM ADMINISTRATIV -NR18/2015. PËR INFORMIM, PJESËMARRJE TË PUBLIKUT DHE PALËVE TË INTERESUARA NË PROCEDURAT E VLERËSIMIT TË NDIKIMIT NË MJEDIS Shkarko
  • UDHËZIM ADMINISTRATIV -NR18/2015. PËR INFORMIM, PJESËMARRJE TË PUBLIKUT DHE PALËVE TË INTERESUARA NË PROCEDURAT E VLERËSIMIT TË NDIKIMIT NË MJEDIS Shkarko
  • Udhëzim Administrativ Nr.17/2015 për dhënien e lejes mjedisore komunale Shkarko
  • Udhëzim Administrativ Nr.16/2015 për infromimin, pjesëmarrje të publikut dhe palëve të interesuara në procedurat e vlerësimit të ndikimit në mjedis Shkarko
  • Udhëzim Administrativ Nr.12/2015 për përcaktimin e kriterve për zonat e mbrojtura për qëllime strategjike. Shkarko
  • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH-NR. 09/2015 PËR LEJEN PËR VENDOSJEN NË TREG, REGJISTRIM DHE LEJE IMPORTI TË PRODUKTEVE BIOCIDE Shkarko