RAPORTO

veprime ilegale

Aktet nënligjore

Të gjitha aktet nënligjore: Udhëzimet Administrative, Rregulloret, Vendimet:

 • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH -NR. 25/2014 PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE NGA PAISJET ELEKTRIKE DHE ELEKTRONIKE DHE KUFIZIMIN E PERDORIMIT TE SUBSTANCAVE TE RREZIKSHME NE PISJET ELEKTRIKE DHE ELEKTRONIKE Shkarko
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - NR. 05/2015 PËR MENAXHIMIN E BIFENILEVE DHE PREFENILEVE TË POLIKLORUARA DHE MBETURINAVE ME PCB DHE PCT Shkarko
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH -NR. 05/2015 PËR MENAXHIMIN E BIFENILEVE DHE TREFENILEVE TË POLIKLORUARA DHE MBETURINAVE ME PCB DHE PCT Shkarko
 • RREGULLORE MMPH – NR. 02/2015 PËR DETERGJENTET Shkarko
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - Nr.04/2015 PËR PROCEDURAT E ANKESËS PËR VENDIMET MBI TRAJTIMIN E NDËRTIMEVE PA LEJE Shkarko
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - Nr.02/2015 PËR LEJIMIN E ZBATIMIT TË HULUMTIMEVE SHKENCORE NË NATYRË Shkarko
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - NR.03/2015 PËR AUTORIZIM MJEDISOR Shkarko
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH – Nr.29/2014 PËR MENAXHIMIN E LYMIT NGA TRAJTIMI I UJËRAVE TË NDOTURA Shkarko
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - NR.01/2015 PËR LISTEN E OECD-SE PËR MBËTURINA Shkarko
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - NR.28/2014 PËR ZONAT E MBROJTURA SANITARE Shkarko
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - NR.27/2014 PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE NGA AMBALAZHET DHE PAKETIMET Shkarko
 • Rregullore MMPH-Nr 23/2014 Për rendin e mbrendshëm të monumentit të natyrës me rëndësi të veçantë"SHPELLA E GADIMES" Shkarko
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH – Nr.24/2014 PËR KLASIFIKIMIN E VLERAVE TË MBROJTURA TË NATYRES SIPAS RËNDËSISË Shkarko
 • UDHËZIMIN ADMINISTRATIV MMPH - NR.26/2014PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE NGA BATERITË DHE AKUMULATORËT Shkarko
 • UDHËZIMIN ADMINISTRATIV MMPH - NR. 25/2014 PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE NGA PAJISJET ELEKTRIKE DHE ELEKTRONIKE DHE KUFIZIMIN E PËRDORIMIT TË SUBSTANCAVE TË RREZIKSHME NË PAJISJET ELEKTRIKE DHE ELEKTRONIKE Shkarko