RAPORTO

veprime ilegale

Aktet nënligjore

Të gjitha aktet nënligjore: Udhëzimet Administrative, Rregulloret, Vendimet:

  • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - NR.06/15PËR FORMËN DHE PËRMBAJTJEN E LEGJITIMACIONIT PЁR INSPEKTOR TЁ MJEDISIT, URBANISTIK DHE TË NDËRTIMIT Shkarko
  • UDHEZIM ADMINISTRATIV MMPH- NR.10/2015 PËR TRAJTIMIN E MBETURINAVE NGA PRODUKTET MEDICINALE Shkarko
  • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - Nr. 08/2015 PËR PËRCAKTIMIN E VLERËS SË TARIFËS PËR SHËRBIMET LIDHUR ME PROCESIN E VLERËSIMIT TË NDIKIMIT NË MJEDIS Shkarko
  • UDHËZIM ADMININISTRATIV MMPH - Nr. 07/2015 PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE NGA NDËRTIMI DHE DEMOLIMI I OBJEKTEVE NDËRTIMORE Shkarko
  • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH -NR. 25/2014 PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE NGA PAISJET ELEKTRIKE DHE ELEKTRONIKE DHE KUFIZIMIN E PERDORIMIT TE SUBSTANCAVE TE RREZIKSHME NE PISJET ELEKTRIKE DHE ELEKTRONIKE Shkarko
  • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - NR. 05/2015 PËR MENAXHIMIN E BIFENILEVE DHE PREFENILEVE TË POLIKLORUARA DHE MBETURINAVE ME PCB DHE PCT Shkarko
  • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH -NR. 05/2015 PËR MENAXHIMIN E BIFENILEVE DHE TREFENILEVE TË POLIKLORUARA DHE MBETURINAVE ME PCB DHE PCT Shkarko
  • RREGULLORE MMPH – NR. 02/2015 PËR DETERGJENTET Shkarko
  • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - Nr.04/2015 PËR PROCEDURAT E ANKESËS PËR VENDIMET MBI TRAJTIMIN E NDËRTIMEVE PA LEJE Shkarko
  • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - Nr.02/2015 PËR LEJIMIN E ZBATIMIT TË HULUMTIMEVE SHKENCORE NË NATYRË Shkarko
  • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - NR.03/2015 PËR AUTORIZIM MJEDISOR Shkarko
  • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH – Nr.29/2014 PËR MENAXHIMIN E LYMIT NGA TRAJTIMI I UJËRAVE TË NDOTURA Shkarko
  • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - NR.01/2015 PËR LISTEN E OECD-SE PËR MBËTURINA Shkarko
  • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - NR.28/2014 PËR ZONAT E MBROJTURA SANITARE Shkarko
  • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - NR.27/2014 PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE NGA AMBALAZHET DHE PAKETIMET Shkarko