RAPORTO

veprime ilegale

Aktet nënligjore

Të gjitha aktet nënligjore: Udhëzimet Administrative, Rregulloret, Vendimet:

 • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - NR.21/2014 PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE NGA INDUSTRIA EKSTRAKTIVE DHE MINIERAVE Shkarko
 • Vendim Nr .64/2014 Shkarko
 • LISTA E KLASIFIKIMIT DHE ETIKETIMIT TË HARMONIZUAR TË SUBSTANCAVE TË RREZIKSHME Shkarko
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH NR 09/2014 LICENCA PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE Shkarko
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH NR 09/2014 LICENCA PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE Shkarko
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - Nr. 20/2014 PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE BIODEGRADUESE Shkarko
 • Udhëzim administrativ MMPH Nr.17/2014 për klasifikim, etiketim dhe paketim të kimikateve Shkarko
 • Udhëzim administrativ MMPH Nr.17/2014 -Shtojca I-IX Shkarko
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH- Nr.15 /2014 PËR PARANDALIMIN DHE KOMPENSIMIN E DEMEVE QE SHKAKTOHEN NGA LLOJET E EGRA TE SHTAZEVE STRIKT TË MBROJTURA Shkarko
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - NR.12/2014 PËR THEMELIMIN, ZGJEDHJEN, PËRGJEGJËSITË DHE FUNKSIONIMIN E KËSHILLIT PËR TRASHËGIMINË KULTURORE TË PRIZRENIT DHE TË ZYRËS SË QENDRËS HISTORIKE TË PRIZRENIT Shkarko
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - NR.11/2014 PËR THEMELIMIN, ZGJEDHJEN, PËRGJEGJËSITË DHE FUNKSIONIMIN E KËSHILLIT PËR FSHATIN HOÇË E MADHE Shkarko
 • UDHЁZIM ADMINISTRATIV MMPH Nr. 13/2014 PER PERCAKTIMIN E VLERES SE TARIFES PER SHERBIMET LIDHUR ME PROCESIN E PARANDALIMIT DHE KONTRROLLIT TE INTEGRUAR TE NDOTJES Shkarko
 • UDHЁZIM ADMINISTRATIV Nr. 07/2014 PER KOMPETENCAT E ZOTRUESIT TE MBETURINAVE,PRODHUESIT DHE IMPORTUESIT TE PRODUKTIT Shkarko
 • UDHЁZIM ADMINISTRATIV Nr. 05/2014 PER PERGJEGJESIT E AUTORITETEVE TE PLANIFIKIMIT HAPESINOR SI DHE PARIMET DHE PROCEDURAT PER PJESEMARRJEN E PUBLIKUT NE PLANIFIKIM HAPESINOR Shkarko
 • UDHЁZIM ADMINISTRATIV Nr. 09/2014 LICENCA PER MENAXHIMIN E MBETURINAVE Shkarko