RAPORTO

veprime ilegale

Aktet nënligjore

Të gjitha aktet nënligjore: Udhëzimet Administrative, Rregulloret, Vendimet:

  • UDHЁZIM ADMINISTRATIV MMPH Nr. 13/2014 PER PERCAKTIMIN E VLERES SE TARIFES PER SHERBIMET LIDHUR ME PROCESIN E PARANDALIMIT DHE KONTRROLLIT TE INTEGRUAR TE NDOTJES Shkarko
  • UDHЁZIM ADMINISTRATIV Nr. 07/2014 PER KOMPETENCAT E ZOTRUESIT TE MBETURINAVE,PRODHUESIT DHE IMPORTUESIT TE PRODUKTIT Shkarko
  • UDHЁZIM ADMINISTRATIV Nr. 05/2014 PER PERGJEGJESIT E AUTORITETEVE TE PLANIFIKIMIT HAPESINOR SI DHE PARIMET DHE PROCEDURAT PER PJESEMARRJEN E PUBLIKUT NE PLANIFIKIM HAPESINOR Shkarko
  • UDHЁZIM ADMINISTRATIV Nr. 09/2014 LICENCA PER MENAXHIMIN E MBETURINAVE Shkarko
  • Udhëzim administrativ 10/2012 për dhënjën e lejes mjedisore komunale Shkarko
  • Udhëyim administrativ 24/2013 për procedurat e krijimit dhe administrimit tëregjistrit komunal të adresava dhe regjistrit shtetëror të adresave Shkarko
  • Udhëzim administrativ 25/2013 për tarifat e produkteve dhe të shërbimeve të agjencisë kadastrele të Kosovës Shkarko
  • Udhëzimi Administrativ Nr. 23/2013 për mënyrën dhe kushtet e kryerjes së punëve të rojtarëve të natyrës Shkarko
  • Udhëzimi Administrativ Nr. 22/2013 për menaxhimine mbeturinave medicinale humane dhe veterinare Shkarko
  • Rregullore MMPH Nr.21/2013 për rendin e mbrendshëm të parqeve kombëtare Shkarko
  • UDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 20/2013 PËR MËNYRËN, PROCEDURËN DHE SHUMËN E GJOBAVE NDAJ PJESËMARRËSVE NË NDËRTIM Shkarko
  • Udhëzimi Administrativ Nr. 19/2013 për vlerësimin e pranueshmërisë së planit,programit ose ndërhyrjes në rrjetën ekologjike Shkarko
  • Udhëzimi Administrativ Nr. 17/2013 për kadastrin e shkarkimeve të ndotësve në mjedis Shkarko
  • Udhëzimi Administrativ Nr. 16/2013 për vlerat kufitare të përqëndrimeve për komponetntet e rrezikshme në mbeturina Shkarko
  • Udhëzimi Administrativ Nr. 14/2013 për mënyrën e hartimit dhe zbatimit të studimit për vlerësimin e rrëzikut nga futja ,rifutja dhe kultivimi i llojeve të egra Shkarko