RAPORTO

veprime ilegale

Aktet nënligjore

Të gjitha aktet nënligjore: Udhëzimet Administrative, Rregulloret, Vendimet:

  • Udhëzimi Administrativ Nr. 13/2013 për katalogun shtetëror të mbeturinave Shkarko
  • Udhezim Administrativ 13-2013 Per Katalogun Shteteror te Mbeturinave 25.06.2013 Shkarko
  • Udhëzimi Administrativ Nr. 11/2013 për përcaktimin e kërkesave teknike dhe kërkesave tjera për qeset e plastikës Shkarko
  • Udhëzimi Administrativ 06/2013 për llojin,dukjen,procedurën dhe mirënjohjeve dhe shpërblimeve për të arriturat në lëmin e mbrojtjes së natyrës Shkarko
  • Udhëzimi Administrativ 07/2013 për shenjën mbrojtjes së natyrës Shkarko
  • Udhëzim administrativ Nr 01/2013 për licencimin e kompanive gjeodete dhe të gjeodetëve Shkarko
  • Udhëzim administrativ 27/2012 për formën dhe mënyrën e dhënies së kartës dhe shenjës zyrtare për inspektorin për mbrojtjen e natyrës Shkarko
  • Udhëzim administrativ 26/2012 për qarkullimin ndërkufitar dhe tregëtin me llojet e egra të mbrojtura Shkarko
  • Udhëzim administrativ Nr 25/2012 për leje mjedisore Shkarko
  • Udhëzim administrativ Nr 24/2012 për përmbajtjen,formën dhe mënyren e lëshimit të kartës identifikuese si dhe dukjen e uniformës të mbykqyrësit dhe rojtarit të natyrës Shkarko
  • Udhëzim administrativ Nr 23/2012 për menaxhimin e gomave jasht përdorimit dhe mbeturinat e gomës Shkarko
  • Udhëzim administrativ Nr.19/2012 për menaxhimin e automjeteve mbeturinë dhe komponentet e tyre Shkarko
  • UDHËZIM ADMINISTRATIV Nr. 20/2012 PËR EXPORT ,IMPORT DHE TRANZIT TË MBETURINAVE Shkarko
  • Udhezim Administrativ Nr.21/2012 PER Notifikimin e Substancave te Reja Shkarko
  • Udhezim Administrativ Nr. 18/2012 Per shpalljen e llojeve te egra te mbrojtura dhe strikt te mbrojtura Shkarko