RAPORTO

veprime ilegale

Aktet nënligjore

Të gjitha aktet nënligjore: Udhëzimet Administrative, Rregulloret, Vendimet:

 • Udhëzim administrativ Nr. për përcaktimin e dokumenteve për aplikacion për pelqim mjedisor sipas llojit dhe natyrës së projekteve Shkarko
 • Udhëzimi administrativ Nr. për përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së regjistrit të lejeve të lëshuara të integruara Shkarko
 • Udhëzim administrativ Nr. për dhënien e lejes mjedisore komunale Shkarko
 • UDHËZIMI ADMINISTRATIV Nr..........2012 PËR KRIJIMIN DHE ADMINISTRIMIN E LISTËS ALFABETIKE PËR EMËRTIME, LISTËS REZERVE DHE VENDOSJEN E TYRE NGA REGJISTRI KOMUNAL TË ADRESAVE. Shkarko
 • UDHËZIMI ADMINISTRATIV Nr_________2012 PËR CAKTIMIN E EMËRTIMIT DHE NUMËRTIMIT TË ADRESAVE PËR ZONA TË QARKULLIMIT PUBLIK, NDËRTESA, SHTËPI, OBJEKTE DHE PARCELA KADASTRALE TË LIRA Shkarko
 • UDHËZIMI ADMINISTRATIV Nr_________2012 PËR VENDOSJEN FIZIKE TË TABELAVE TË ADRESAVE NË ZONA TË QARKULLIMIT PUBLIK, NDËRTESA, SHTËPI, OBJEKTE DHE PARCELA KADASTRALE TË LIRA Shkarko
 • UDHËZIMI ADMINISTRATIV Nr. ..... /2012 PËR RËNDITJEN E ELEMENTEVE TË ADRESAVE DHE CAKTIMIN E FORMATIT TË SHKRONJAVE, NUMRAVE DHE TË TABELAVE TË ADRESAVE Shkarko
 • Udhëzim Administrativ Nr.12/2011,për llojet e tipave të vendbanimeve natyrore,hartat e vendbanimeve natyrore,tipat e vendbanimeve natyrore të rralla dhe të kërcënuara si dhe masat për mbrojtjen dhe ruajtjen e tipa Shkarko
 • Udhëzimi Administrativ Nr. 01/2012 për kushtet e mbajtjes,mënyrën shenjëzimit dhe evidentimit të shtazëve të mbrojtura në internim Shkarko
 • Udhëzimi Administrativ për zbatimin e ligjit për planifikim hapësinor mbi elementet themelore të planit zhvillimor urban Shkarko
 • Udhëzimi Administrativ për zbatimin e ligjit për planifikim hapësinor mbi procedurën e shqyrtimit publik për planet hapësinor dhe urbanistike Shkarko
 • Udhëzimi Administrativ për zbatimin e ligjit për planifikim hapësinor mbi elementet themelore të planit rregullues urban Shkarko
 • Udhëzimi Administrativ për zbatimin e ligjit për planifikim hapësinor mbi elementet themelore të planit zhvillimor të komunës Shkarko
 • Udhëzimi Administrativ për zbatimin e ligjit për planifikim hapësinor mbi elementet themelore të përmbajtjes së planit hapësinor të kosovës Shkarko
 • Udhëzimi Administrativ Nr.5 mbi zbatimin e ligjit për planifikim hapësinor mbi rregullimin e mbikqyres,të ndëshkimeve dhe marrjene masave Shkarko