RAPORTO

veprime ilegale

Aktet nënligjore

Të gjitha aktet nënligjore: Udhëzimet Administrative, Rregulloret, Vendimet:

 • Udhëzimi Administrativ Nr.4 mbi zbatimin e ligjit për planifikim hapësinor mbi fomimin e këshillit për planifikim hapësinor Shkarko
 • Udhëzimi Administrativ Nr. 07/2011 per licencim te hartuesve te raporteve per vlersimin e ndikimit ne mjedis Shkarko
 • Udhëzimi Administrativ Nr.08/2011 per grumbullimin e llojevete bimve te egra te mbrojtura me qellim te perpunimit dhe tregtimit Shkarko
 • Udhëzimi Administrativ Nr. 09/2011 për informim pjesmarrje te publikut dhe palve te interesuara ne procedurat e vlersimit te ndikimit ne mjedis Shkarko
 • Udhëzimi Administrativ Nr.11/2011 per percaktimin e vleres se tarifes per sherbimet lidhur me procesin e vlersimit te ndikimit ne mjedis Shkarko
 • Udhëzim Administrativ Nr.03/2011 për formën,përmbajtjen dhe mënyrën e plotësimit të aplikacioneve për leje të integruar Shkarko
 • Udhëzimi Administrativ Nr. 10/2011 për pengimin e aksidenteve të mëdha ku përfshihen substancat e rrezikshme Shkarko
 • Udhëzim Administrativ Nr.05/2011 për metodologjinë e vlerësimit të rrezikut nga aksidentet kimike si dhe masat për elemenimet e pasojave Shkarko
 • Udhëzim Administrativ Nr.02/2011 për administrimin e mbeturinave nga gypat fluoreshent që përmbajnë Merkur Shkarko
 • Udhëzimi Administrativ Nr.01/2011 Për procedurat e zhvillimit dhe miratimit të dokumenteve të referimit për teknikat më të mira të mundshme Shkarko
 • Udhëzim Adminisrativ Nr.09 Licensa për administrimin e mbeturinave Shkarko
 • Udhëzim Adminisrativ për kushtet e lejes për llojet specifike të operimeve dhe impianteve Shkarko
 • Udhëzimi Administrativ për administrimin e mbeturinave biodegraduese Shkarko
 • Udhezim Administrativ për kriteret për përcaktimin e pikave monitoruese për cilësinë e ajrit,numrin dhe shpeshtinë e matjeve,klasifikiminin e ndotësve të cilët monitorohen,metodologjinë e punës,f Shkarko
 • Udhëzimi Administrativ Nr.04/2009 për ndëshkimet me gjoba mandatore Shkarko