RAPORTO

veprime ilegale

Departamenti për Mbrojtjen e Mjedisit

Koordinon aktivitetet në fushën e mbrojtje mjedisore në mënyrë që të promovojë zhvillimin koherent të politikave për mbrojtje mjedisore, zhvillon norma dhe standarde si dhe nxjerr udhëzime në fushën e mbrojtjes mjedisore me respekt të veçantë në standardet ndërkombëtare, mbikëqyr ndjekjen e standardeve të tilla, sipas rrethanave, duke kryer inspektime dhe shërbime të tjera, merr pjesë në zhvillimin dhe implementimin e fushatave të informimit publik si dhe skemat tjera promovuese për të rrit vetëdijesimin publik dhe përputhshmërinë me standardet e mbrojtjes mjedisore.

Ky departament përbëhet nga katër divizione:

  • Divizioni i Politikave për mbrojtjen e mjedisit
  • Divizioni për Mbrojtjen e mjedisit
  • Divizioni për Mbrojtjen e Natyrës
  • Divizioni për menaxhimin e mbeturinave

  • Vendim për shpallje nën mbrojtje të racës së Gjelit kosovar këndimgjatë lloj vendor i zbutur Shkarko
  • Vendim për shpallje nën mbrojtje të racës së qenit Deltari Ilir lloj vendor i zbutur Shkarko
  • Strategjia dhe Plani i Veprimit për Biodiverzitetin 2011 – 2020 Shkarko
  • The Obiliq Public Information Center Shkarko
  • Lista e Personave Fizik të Licencuar për Hartimin e Raproteve të VNM-së: Shkarko
  • Terms of Reference Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) Shkarko