RAPORTO

veprime ilegale

NJOFTIM

Në mbështetje të paragrafit 7.3 të nenit 8 të Ligjit nr. 03/L-139 datë 26.03.2009 për Shpronësimin e Pronës së Paluajtshme me ndryshimet dhe plotësimet e bëra me Ligjin Nr. 03/L-205 datë 28.10.2010, dhe pikës Nr.3 të Vendimit të Qeverisë Nr.12/140, datë 05.04.2017, njoftohen të gjithë subjektet në listën bashkëlidhur këtij njoftimi se: