RAPORTO

veprime ilegale

Projekt aktet normative për konsultime publike

Projekt aktet normative për konsultime publike në afat 15 ditë pune nga data e publikimit.

 • 08 Shkurt  

  UDHËZIM ADMINISTRATIV NR ___ PËR KLASIFIKIMIN, DETYRAT, PËRGJEGJËSIT DHE PËRMBAJTJEN E ELEMENTËVE DHE KËRKESAVE THEMELORE PËR HARTIMIN, ZBATIMIN DHE MONITORIMIN E PLANEVE HAPËSINOR PËR ZONA TË VEÇANTA

  Komentet tuaja mund ti dorëzoni në e-mail: vlora.osaj@rks-gov.net Lexo më shumë

 • 08 Shkurt  

  UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH- NR. /2017 PËR LICENCIM TË HARTUESVE TË RAPORTEVE PËR VLERËSIMIN E NDIKIMIT NË MJEDIS

  Komentet tuaja mund ti dorëzoni në e-mail: vlora.osaj@rks-gov.net Lexo më shumë

 • 06 Shkurt  

  UDHËZIM ADMINISTRATIV PËR DHËNIEN E LEJES MJEDISORE KOMUNALE

  Komentet tuaja mund ti dorëzoni në e-mail: kujtesa.haliti@ks-gov.net; naim.alidemaj@rks-gov.net Lexo më shumë

 • 13 Janar  

  Koncept dokumenti për shitjen e banesave për të cilat ekziston e drejta banesore

  Komentet tuaja mund ti dorëzoni në e-mail: vlora.osaj@rks-gov.net Lexo më shumë

 • 29 Dhjetor  

  UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - NR.__MBI FUSHËVEPRIMIN DHE PËRGJEGJËSIT E INSTITUTIT PËR PLANIFIKIM HAPËSINOR

  Komentet tuaja mund ti dorëzoni në e-mail valdete.tahiri@rks-gov.net Lexo më shumë

 • 23 Dhjetor  

  KONCEPT DOKUMENTI PËR ÇËSHTJEN E TRAJTIMIT TË NDËRTIMEVE PA LEJE

  Komentet tuaja mund ti dorëzoni në e-mail valdete.tahiri@rks-gov.net Lexo më shumë

 • 07 Dhjetor  

  KONCEPT DOKUMENT PËR RREGULLIMIN E PROFESIONIT TË ARKITEKTËVE DHE INXHINIERËVE NË FUSHËN E NDËRTIMIT

  Komentet tuaja mund ti dorëzoni në e-mail valdete.tahiri@rks-gov.net Lexo më shumë

 • 25 Nëntor  

  UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH – NR.__________PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE QË PËRMBAJNË AZBEST

  Komentet tuaja mund ti dorëzoni në e-mail valdete.tahiri@rks-gov.net Lexo më shumë