RAPORTO

veprime ilegale

Projekt aktet normative për konsultime publike

Projekt aktet normative për konsultime publike në afat 15 ditë pune nga data e publikimit.

 • 18 Janar  

  DRAFT LEJA MJEDISORE E INTEGRUAR -FABRIKA PËR PRODHIMIN E NGJYRAVE DHE LLAQEVE

  Lexo më shumë

 • 12 Dhjetor  

  DRAFT LEJA MJEDISORE E INTEGRUAR- NewCo Ferronikeli Complex L.L.C DEPONIA E SKORIES NË HAPSIRAT E MINIERES NË ÇIKATOVË

  Komentet dhe sugjerimet mund ,ne e-mailat; naim.alidema@rks-gov.net,perparim.terziu@rks-gov.net Lexo më shumë

 • 12 Dhjetor  

  PROJEKTLIGJI PËR MBROJTJEN NGA ZHURMA

  Vërejtjet, komentet dhe sugjerimet mund t’i dërgoni në web faqen e MMPH- së dhe e-mail: vlora.osaj@rks-gov.net. Lexo më shumë

 • 08 Dhjetor  

  PROJEKTUDHËZIM ADMINISTRATIV PËR MBIKËQYRJEN, NDËSHKIMET DHE MARRJEN E MASAVE PËR SHKELJEN E LIGJIT PËR PLANIFIKIMIN HAPËSINOR

  Komentet dhe sugjerimet mund t’i dërgoni në afat kohor prej 15 ditë pune ,ne e-mail : Vlora.Osaj@rks-gov.net. edmond.cuni@rks-gov.net, Valdete.Tahiri@rks-gov.net, adem.berisha@rks-gov.net. Lexo më shumë

 • 06 Dhjetor  

  KONCEPT DOKUMENTI PЁR ADMINISTRIMIN E NDËRTESAVE TE BANIMIT NЁ BASHKËPRONËSI

  Vërejtjet, komentet dhe sugjerimet mund t’i dërgoni në web faqen e MMPH- së dhe e-mail: vlora.osaj@rks-gov.net. Lexo më shumë

 • 01 Dhjetor  

  PROJEKT UDHËZIM ADMINISTRATIV QRK - NR.____ PËR KAPJEN DHE DEPOZITIMIN E DIOKSIDIT TË KARBONIT NË FORMACIONET E PËRSHTATSHME GJEOLOGJIKE

  Komentet tuaja mund ti dorëzoni në e-mail: vlora.osaj@rks-gov.net Lexo më shumë

 • 24 Nëntor  

  Koncept dokumenti për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis

  Komentet tuaja mund ti dorëzoni në e-mail; edmond.cuni@rks-gov.net, Valdete.Tahiri@rks-gov.net, adem.berisha@rks-gov.net. Lexo më shumë

 • 23 Tetor  

  PROJEKT UDHËZIM ADMINISTRATIV QRK Nr. xxx . PËR STRUKTURËN E PAGESAVE TË UJIT

  Në pajtim me Nenin 32 të Rregullores së Punës së Qeverisë së Republikës së Kosovës Nr. 09/2011 Komentet tuaja mund ti dorëzoni në e-mail: vlora.osaj@rks-gov.net Lexo më shumë