RAPORTO

veprime ilegale

Projekt aktet normative për konsultime publike

Projekt aktet normative për konsultime publike në afat 15 ditë pune nga data e publikimit.

 • 16 Gusht  

  UDHËZIM ADMINISTRATIV Nr. PËR TAKSAT ADMINISTRATIVE PËR LEJE NDËRTIMORE, LEJE RRËNIMI DHE TARIFAT PËR RREGULLIMIN E INFRASTRUKTURËS

  Komentet tuaja mund ti dorëzoni në e-mail: edmond.cuni@rks-gov.net dhe Ilir.Kryeziu@rks-gov.net Lexo më shumë

 • 16 Gusht  

  Koncept dokumenti për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-043 për Parandalimin dhe Kontrollin e Integruar të Ndotjes

  Komentet tuaja mund ti dorëzoni në e-mail: kujtesa.haliti@ks-gov.net dhe Nezakete.Hakaj@rks-gov.net Lexo më shumë

 • 07 Gusht  

  RREGULLORE MMPH Nr………. PËR ÇERTIFIKIMIN E PERFORMANCËS ENERGJETIKE TË NDËRTESAVE

  Komentet tuaja mund ti dorëzoni në e-mail: kujtesa.haliti@ks-gov.net dhe arben.ajazi@rks-gov.net Lexo më shumë

 • 01 Gusht  

  UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH- NR. /2017 PËR PROCEDURAT PËR LEJE UJORE

  Komentet tuaja mund ti dorëzoni në e-mail: Vlora.Osaj@rks-gov.net, Valdete.Tahiri@rks-gov.net, adem.berisha@rks-gov.net Lexo më shumë

 • 19 Qershor  

  NJOFTIM PUBLIK PËR KONSULTIME NË PROCEDURËN E FAZËS SË I-RË, PËR KUSHTET NDËRTIMORE - “NDËRTIMI I OBJEKTIT PËR BANIM, FSHATI TURISTIK NË PREVALLË NË KUADËR TË PARKUT KOMBËTAR “SHARRI”.

  Lexo më shumë

 • 16 Qershor  

  RREGULLORE MMPH - NR.________ PËR SHËRBIMET E AGJENCIONIT PËR MBROJTJEN E MJEDISIT TË KOSOVËS DHE INSTITUCIONEVE TË SAJ

  Komentet tuaja mund ti dorëzoni në e-mail: vlora.osaj@rks-gov.net, valdete.tahiri@rks-gov.net, adem.berisha@rks-gov.net Lexo më shumë

 • 23 Maj  

  UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH Nr._____PËR KRITERET PËR PËRCAKTIMIN E ZONAVE TË MBROJTURA SANITARE TË BURIMEVE TË UJIT

  Komentet tuaja mund ti dorëzoni në e-mail: vlora.osaj@rks-gov.net Lexo më shumë

 • 11 Maj  

  PROJEKTLIGJI NR.___/____PËR KADASTËR TË PRONËS SË PALUAJTSHME

  Komentet tuaja mund ti dorëzoni në e-mail:kujtesa.haliti@ks-gov.net;dhe Ismet.Kryeziu@rks-gov.net> Lexo më shumë