RAPORTO

veprime ilegale

Projekt aktet normative për konsultime publike

Projekt aktet normative për konsultime publike në afat 15 ditë pune nga data e publikimit.

 • 10 Maj  

  UDHЁZIM ADMINISTRATIV MMPH NR. ______ PËR TARIFAT E PRODUKTEVE DHE TË SHËRBIMEVE TË AGJENCISË KADASTRALE TË KOSOVËS

  Komentet tuaja mund ti dorëzoni në e-mail: vlora.osaj@rks-gov.net Lexo më shumë

 • 11 Prill  

  PROJEKT UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH Nr._____PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE PËR PERGATITJEN DHE SHQYRTIMIN E KËRKESAVE PËR KUSHTE NDËRTIMORE DHE LEJE NDËRTIMORE PËR KATEGORINË E I-rë DHE TË II-të TË NDËRTIMEVE

  Komentet tuaja mund ti dorëzoni në e-mail: edmond.cuni@rks-gov.net Lexo më shumë

 • 06 Prill  

  UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH-Nr. /2017 PËR SHPALLJEN E LLOJEVE STRIKT TË MBROJTURA

  Komentet tuaja mund ti dorëzoni në e-mail: vlora.osaj@rks-gov.net Lexo më shumë

 • 31 Mars  

  PROJEKT UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH Nr._____ PËR MBIKËQYRJE INSPEKTIVE DHE PROCEDURËN PËR LËSHIMIN E CERTIFIKATËS SË PËRDORIMIT

  Komentet tuaja mund ti dorëzoni në e-mail: vlora.osaj@rks-gov.net Lexo më shumë

 • 15 Mars  

  UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH- NR. /2017 PËR MBETURINA QË PËRMBAJNË NDOTËS ORGANIK TË QËNDRUESHËM

  Komentet tuaja mund ti dorëzoni në e-mail: vlora.osaj@rks-gov.net Lexo më shumë

 • 06 Mars  

  UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH- NR. /2017 PËR LEJE MJEDISORE

  Komentet tuaja mund ti dorëzoni në e-mail: vlora.osaj@rks-gov.net Lexo më shumë

 • 23 Shkurt  

  UDHËZIM ADMINISTRATIV PËR PROJEKTIMIN, NDËRTIMIN DHE SHFRYTËZIMIN E DIGAVE

  Komentet tuaja mund ti dorëzoni në e-mail: vlora.osaj@rks-gov.net Lexo më shumë

 • 08 Shkurt  

  UDHËZIM ADMINISTRATIV NR ___ PËR KLASIFIKIMIN, DETYRAT, PËRGJEGJËSIT DHE PËRMBAJTJEN E ELEMENTËVE DHE KËRKESAVE THEMELORE PËR HARTIMIN, ZBATIMIN DHE MONITORIMIN E PLANEVE HAPËSINOR PËR ZONA TË VEÇANTA

  Komentet tuaja mund ti dorëzoni në e-mail: vlora.osaj@rks-gov.net Lexo më shumë