RAPORTO

veprime ilegale

Projekt aktet normative për konsultime publike

Projekt aktet normative për konsultime publike në afat 15 ditë pune nga data e publikimit.

 • 01 Gusht  

  UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH- NR. /2017 PËR PROCEDURAT PËR LEJE UJORE

  Komentet tuaja mund ti dorëzoni në e-mail: Vlora.Osaj@rks-gov.net, Valdete.Tahiri@rks-gov.net, adem.berisha@rks-gov.net Lexo më shumë

 • 19 Qershor  

  NJOFTIM PUBLIK PËR KONSULTIME NË PROCEDURËN E FAZËS SË I-RË, PËR KUSHTET NDËRTIMORE - “NDËRTIMI I OBJEKTIT PËR BANIM, FSHATI TURISTIK NË PREVALLË NË KUADËR TË PARKUT KOMBËTAR “SHARRI”.

  Lexo më shumë

 • 16 Qershor  

  RREGULLORE MMPH - NR.________ PËR SHËRBIMET E AGJENCIONIT PËR MBROJTJEN E MJEDISIT TË KOSOVËS DHE INSTITUCIONEVE TË SAJ

  Komentet tuaja mund ti dorëzoni në e-mail: vlora.osaj@rks-gov.net, valdete.tahiri@rks-gov.net, adem.berisha@rks-gov.net Lexo më shumë

 • 23 Maj  

  UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH Nr._____PËR KRITERET PËR PËRCAKTIMIN E ZONAVE TË MBROJTURA SANITARE TË BURIMEVE TË UJIT

  Komentet tuaja mund ti dorëzoni në e-mail: vlora.osaj@rks-gov.net Lexo më shumë

 • 11 Maj  

  PROJEKTLIGJI NR.___/____PËR KADASTËR TË PRONËS SË PALUAJTSHME

  Komentet tuaja mund ti dorëzoni në e-mail:kujtesa.haliti@ks-gov.net;dhe Ismet.Kryeziu@rks-gov.net> Lexo më shumë

 • 10 Maj  

  UDHЁZIM ADMINISTRATIV MMPH NR. ______ PËR TARIFAT E PRODUKTEVE DHE TË SHËRBIMEVE TË AGJENCISË KADASTRALE TË KOSOVËS

  Komentet tuaja mund ti dorëzoni në e-mail: vlora.osaj@rks-gov.net Lexo më shumë

 • 11 Prill  

  PROJEKT UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH Nr._____PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE PËR PERGATITJEN DHE SHQYRTIMIN E KËRKESAVE PËR KUSHTE NDËRTIMORE DHE LEJE NDËRTIMORE PËR KATEGORINË E I-rë DHE TË II-të TË NDËRTIMEVE

  Komentet tuaja mund ti dorëzoni në e-mail: edmond.cuni@rks-gov.net Lexo më shumë

 • 06 Prill  

  UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH-Nr. /2017 PËR SHPALLJEN E LLOJEVE STRIKT TË MBROJTURA

  Komentet tuaja mund ti dorëzoni në e-mail: vlora.osaj@rks-gov.net Lexo më shumë