RAPORTO

veprime ilegale

Projekt aktet normative për konsultime publike

Projekt aktet normative për konsultime publike në afat 15 ditë pune nga data e publikimit.

 • 31 Mars  

  PROJEKT UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH Nr._____ PËR MBIKËQYRJE INSPEKTIVE DHE PROCEDURËN PËR LËSHIMIN E CERTIFIKATËS SË PËRDORIMIT

  Komentet tuaja mund ti dorëzoni në e-mail: vlora.osaj@rks-gov.net Lexo më shumë

 • 15 Mars  

  UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH- NR. /2017 PËR MBETURINA QË PËRMBAJNË NDOTËS ORGANIK TË QËNDRUESHËM

  Komentet tuaja mund ti dorëzoni në e-mail: vlora.osaj@rks-gov.net Lexo më shumë

 • 06 Mars  

  UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH- NR. /2017 PËR LEJE MJEDISORE

  Komentet tuaja mund ti dorëzoni në e-mail: vlora.osaj@rks-gov.net Lexo më shumë

 • 23 Shkurt  

  UDHËZIM ADMINISTRATIV PËR PROJEKTIMIN, NDËRTIMIN DHE SHFRYTËZIMIN E DIGAVE

  Komentet tuaja mund ti dorëzoni në e-mail: vlora.osaj@rks-gov.net Lexo më shumë

 • 08 Shkurt  

  UDHËZIM ADMINISTRATIV NR ___ PËR KLASIFIKIMIN, DETYRAT, PËRGJEGJËSIT DHE PËRMBAJTJEN E ELEMENTËVE DHE KËRKESAVE THEMELORE PËR HARTIMIN, ZBATIMIN DHE MONITORIMIN E PLANEVE HAPËSINOR PËR ZONA TË VEÇANTA

  Komentet tuaja mund ti dorëzoni në e-mail: vlora.osaj@rks-gov.net Lexo më shumë

 • 08 Shkurt  

  UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH- NR. /2017 PËR LICENCIM TË HARTUESVE TË RAPORTEVE PËR VLERËSIMIN E NDIKIMIT NË MJEDIS

  Komentet tuaja mund ti dorëzoni në e-mail: vlora.osaj@rks-gov.net Lexo më shumë

 • 06 Shkurt  

  UDHËZIM ADMINISTRATIV PËR DHËNIEN E LEJES MJEDISORE KOMUNALE

  Komentet tuaja mund ti dorëzoni në e-mail: kujtesa.haliti@ks-gov.net; naim.alidemaj@rks-gov.net Lexo më shumë

 • 06 Shkurt  

  UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - NR. _____ PËR PËRGJEGJËSITË DHE PROCEDURAT PËR PJESËMARRJEN E PUBLIKUT NË PLANIFIKIM HAPËSINOR

  Komentet tuaja mund ti dorëzoni në e-mail valdete.tahiri@rks-gov.net Lexo më shumë