RAPORTO

veprime ilegale

Udhëzimet Administrative

  • Udhëzimi Administrativ Nr. 09/2013 për kategorizimin e ndërtimeve Shkarko
  • Udhëzimi Administrativ Nr. 08/2013 për ndërtimet për të cilat nuk kërkohet leje ndërtimore Shkarko
  • Udhëzimi Administrativ Nr.22/2012 mbi taksat administrative për lëshimin e lejes së ndërtimit & tarifat për rregullimin e infrastrukturës Shkarko
  • Udhëzim Adminisrativ Nr.06/2011 për provimin profesional dhe licencimin e arkitektëve dhe inxhinierëve në fushën e ndërtimit Shkarko
  • Udhëzimi Administrativ për mbylljen e vendndërtimit dhe mënyrën e rrethimit të tij nga inspektorati ndërtimor Shkarko
  • Rregullore Nr.04/2011 Për mënyrën e llogaritjes së pagesës për kontrollin teknik të objekteve ndertimore Shkarko
  • Udhëzimi Administrativ Nr. 24/2010 për normat minimale të banimit për banesat nga programet e veçanta të banimit Shkarko
  • Udhëzimi Administrativ Nr.23/2010 për procedurat e shpalljes së programeve të veçanta të banimit Shkarko
  • Udhëzim Administrativ Nr.22/2010 për procedurat e përfitimit nga programet e veçanta të banimit; Shkarko
  • Udhëzim Administrati Nr.21/2010 për përcaktimin e radhës së përparësisë për kategoritë e familjeve që mund të përfitojnë nga programet e veçanta të banimit Shkarko
  • Udhëzimi Administrativ Nr. 19/2010 për përmbajtjen e bonusit të banimit; Shkarko
  • Udhëzimi Administrativ Nr. 18/2010 për përmbajtjen e kontratës për banesën me qira joprofitabile Shkarko
  • Rregullore Teknike për Kursimin e Energjisë Termike dhe Mbrojtjen Termike në Ndërtesa Nr.03/2009 Shkarko
  • Udhëzim Administrativ Nr.33/2007 për kushtet teknike të objekteve ndërtimore për qasjen e personave me aftësi të kufizuara Shkarko