RAPORTO

veprime ilegale

Udhëzimet Administrative

 • Udhëzim administrativ MMPH - Nr. 11/2016 për përcaktimin, mënyrën dhe procedurat për mbrojtjen e zonave erozive Shkarko
 • Udhëzim administrativ MMPH - Nr. 10/2016 për mbi elementet dhe kërkesat themelore për hartimin, zbatimin dhe monitorimin e hartës zonale të Kosovës Shkarko
 • Udhëzim administrativ MMPH - Nr. 09/2016 për strukturën organizative dhe detyrat shtesë të autoritetit të rajonit të pellgjeve lumore Shkarko
 • Udhëzim administrativ MMPH - Nr. 08/2016 për qarkullimin e kimikateve të rrezikshme, kushtet e magazinimit dhe procedurat për marrjen e lejes dhe licenses Shkarko
 • Udhëzim administrativ MMPH - Nr. 07/2016 për sistemin e informimit mjedisor Shkarko
 • Udhëzim administrativ MMPH - Nr. 06/2016 për pjesët dhe kërkesat themelore për hartimin, zbatimin dhe monitorimin e planit hapësinor të Kosovës Shkarko
 • Udhëzim administrativ MMPH - Nr. 05/2016 për rregullimin e statusit të pasurisë ujore Shkarko
 • Udhëzim administrativ MMPH - Nr. 04/2016 për kriteret dhe procedurat për mbrojtjen e brigjeve të ujërrjedhave dhe akumulacioneve Shkarko
 • Rregullore për mënyrën e përcaktimit të prurjes së pranueshme ekologjike Shkarko
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - NR. 03/2016 PËR CAKTIMIN E TARIFAVE PËR CAKTIMIN E TARIFAVE PËR LËSHIMIN E PËLQIMEVE, LEJEVE, LICENSAVE, ÇERTIFIKATAVE DHE VËRTETIMEVE TË PARAPARA ME LEGJISLACIONIN PËR MBROJTJEN E NATYRËS Shkarko
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - NR. 05/2015 PËR MENAXHIMIN E BIFENILEVE DHE PREFENILEVE TË POLIKLORUARA DHE MBETURINAVE ME PCB DHE PCT Shkarko
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - Nr.02/2015 PËR LEJIMIN E ZBATIMIT TË HULUMTIMEVE SHKENCORE NË NATYRË Shkarko
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - NR.03/2015 PËR AUTORIZIM MJEDISOR Shkarko
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH – Nr.29/2014 PËR MENAXHIMIN E LYMIT NGA TRAJTIMI I UJËRAVE TË NDOTURA Shkarko
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - NR.01/2015 PËR LISTEN E OECD-SE PËR MBËTURINA Shkarko